Årsmøte 2018

Generalforsamling 2018 – 28.2.2018

Dokumenter vil bli lagt ut her i god tid før møtet.

Saksliste:

 1. Registrering av stemmeberettigete – de som er a jour med kontingenten pr. 31.12,17.
 2. Oppnevner ordstyrer og referent
 3. Godkjenne innkalling og saksliste
 4. Oppnevne to personer til å undertegne protokoll
 5. Årsberetning-kammerkoret-utsikten-2017
 6. Handlingsplan for 2018
 7. Resultatregnskap 2017
 8. Budsjett 2018
 9. Kontingent 2018
 10. Innkomne saker – må være styret i hende innen 15.02.18
 11. Valg av styret og valgkomiteen

Hvis tid orienterer styret om planer for høsten.